NIEUWS

24. feb, 2016

de VLAAMSE LANDMETER-EXPERT (VLE)

NIEUW PROTOCOLLAIR OVERLEGPLATFORM: de VLE
Op woensdag 24/02/2016 werd met Alle Vlaamse beroepsverenigingen van de KCLE, BUL en NVLE een akkoord gesloten om verregaand gezamenlijk overleg te plegen en een aantal aandachtspunten verder uit te werken.
Een aantal van heden belangrijke aandachtspunten werd hierbij naar voren geschoven:
1. Oprichten databank vergelijkingspunten voor iedere landmeter-expert.
2. Het opstellen en publiceren van richtlijnen voor erelonen.
3. Opleidingen worden meer en meer samen georganiseerd.
4. Promotie van het beroep en gezamenlijke contacten met de Vlaamse Overheden.
5. Commissie scheidingsmuren.
We hopen hiermee dat de ontwikkeling van het beroep van landmeter-expert in Vlaanderen zich verder sneller kan doorzetten.
We houden u uiteraard nog op de hoogte.

2. nov, 2015

TOEGANGSPROTOCOL MEOW

Sinds het verdwijnen van de accreditatie door Akred (geconventioneerde landmeters-experten op de lijst van de AAPD) werd het voor de landmeter-expert steeds moeilijker om de kadastrale archieven in te mogen kijken.

Er zijn midden 2015 gesprekken gevoerd tussen de beroepsvereniging en AAPD om de toegang terug mogelijk te maken.

Er is nu voor het Archief van West-Vlaanderen een toegangsprotocol opgemaakt tussen de landmeter-expert. De toegang is uitsluitend voor de landmeters-experten, mits legitimatie en voorlegging van hun LAN-nummer.
Mogelijks zal dit protocol uitgebreid worden naar andere achieven in andere provincies.

Meer info vindt u op onze pagina's NIEUWS - INFO EXPERTEN

3. jun, 2015

NIEUWE CAMPUS voor opleiding LANDMETEN

De AP Hogeschool te Mechelen is verhuisd naar CAMPUS SPOOR NOORD (Wetenschap en Techniek), Ellermanstraat 33 te Antwerpen (nabij Waaslandtunnel)
Op woensdag 3 juni werd de campus officieel ingehuldigd.

De nieuwe campus voor studenten Bachelor Landmeten heeft ultramoderne aula's, labo's en praktijklokalen. De campus is voorzien van alle moderne studentenfaciliteiten: een uitgebreide bibliotheek, modern studentenrestaurant en ondergrondse parking met fietsenstalling.

Meer info op: www.ap.be/wetenschap-en-techniek/opleidingen/landmeten

20. mrt, 2015

Het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen is klaar!

De Vlaamse landmeters-experten kondigen aan: ...de geboorte van een nieuw kind: "het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen".
Dankzij een gedreven samenwerking tussen de NKKCLE en BOLE vzw kwam het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen tot stand. Dit charter legt een aantal minimumeisen op, waaraan een schattingsverslag inzake onroerende goederen moet voldoen en wie dergelijke verslagen kan opmaken. Daarenboven voorziet het charter in controleorganen.
De landmeter-expert is sinds mensenheugenis de vakman die op een onafhankelijke en onpartijdige wijze dergelijke expertises verricht. Door zijn beëdiging draagt hij de totale verantwoordelijkheid voor zijn verslag ten aanzien van zijn cliënt en derden.
Om deze redenen wil dan ook de Vlaamse Belastingdienst beroep doen op de landmeters-experten die dit kwaliteits-charter ondertekenen inzake erfbelasting (als vervanging voor de voormalige voorafgaande
schattingen).
De bevoegde minister en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) hebben finaal hun goedkeuring gegeven voor de toepassing van het kwaliteitscharter.
Over de concrete afspraken hoe u dergelijk verslag moet opmaken, hoe u het charter kan ondertekenen en
de bijhorende opleidingen zullen wij u op de hoogte houden !
We zijn ervan overtuigd dat hiermee nieuwe en vooral belangrijke stap vooruit gezet zal worden bij de uitoefening van het beroep van landmeter-expert.
Dit bericht komt namens de gezamenlijke werkgroep ‘opstellen kwaliteitscharter’ van de NKKCLE en BOLE.
U kan het kwaliteitscharter hier downloaden: https://drive.google.com/open?id=0BxWvGxyiv4e6RjJsRWRDakRhanM&authuser=0

28. jan, 2015

Overleg met Vlaamse Belastingsdienst

Zoals aangekondigd op het NKKCLE Forum op 7 nov. 2014 heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) besloten om in samenspraak met de beroepsvereniging een kwaliteitscharter op te stellen voor het opmaken van schattingsverslagen.
Het is de bedoeling dat landmeters-experten dit charter ondertekenen alvorens zijn kunnen overgaan tot het opmaken van schattingsverslagen die als basis kunnen dienen voor het innen van ondermeer erfbelastingen.
De NKKCLE heeft in overleg met de andere beroepsverenigingen (BUL en NVLE) een voorontwerp van zo’n kwaliteitscharter opgesteld. Het eerste voorstel van tekst werd onlangs op woensdag 21-01-2015 in Brussel met Vlabel besproken.
Deze tekst werd goed onthaald en zal nu, naar het verwerken van de opmerkingen van Vlabel, verder uitgewerkt en aangevuld worden. Van zodra het charter van kracht is zal het aan de leden voorgesteld en toegelicht worden.
Wij hopen heel binnenkort hierover meer te kunnen vertellen.

17. nov, 2014

aanvraag referentienummers afbakeningsplans - eindejaarsregeling 2014-2015

Gelieve er rekening mee te houden dat tijdens de eindejaarsperiode, de kantoren van de AAPD gesloten zijn van 24/12/2014-15:00u tot en met 04/01/2015. Tijdens de eerste week van het nieuwe werkjaar 2015 zal er ook geen gevolg gegeven worden aan last-minute verzoeken.
Tijdig aanvragen en rekening houden met 20 kalenderdagen vóór aflevering is dus de boodschap.

21. okt, 2014

Vergelijkingspunten Patrimoniumdocumentatie

Geachte Confrater,

Ik heb het genoegen u mede te delen dat er een belangrijke vooruitgang is wat betreft de samenwerking tussen onze beroepsfederatie KCLE en de Administratie van Patrimoniumdocumentatie met betrekking tot het ter beschikking stellen van de verkoopsresultaten (zo genoemde vergelijkingspunten) voor alle confraters ingeschreven op het tableau van de Federale Raad.

De KCLE zal hier een zeer belangrijke en actieve rol spelen. De Federale Raden zullen hun wettelijke en deontologische rol vervullen.

Ter gelegenheid van ons Najaarsforum in Affligem op 7 november aanstaande zal hierover al een eerste stand van zaken worden overgemaakt.

In de hoop u op 7 november te mogen verwelkomen, teken ik,

Met confraternele groeten,

A.J. VANDERLINDEN
Nationaal Voorzitter

20. mei, 2014

NKKCLE officieel van start

Op 20 mei 2014 ging de Nederlandtalige Kamer officieel van start met een bestuursvergadering te Genk, Limburg.

16. okt, 2014

Nederlandstalig najaarsforum 2014

Wij nodigen alle landmeters-experten van harte uit op ons Nederlandstalig Najaarsforum 2014 op 7 november 2014 in de Montil te Affligem, Moortelstraat 8.