WORKSHOPS

WSO1 - Pierre Voet - NGI  : ‘Hoogtebepaling : via waterpassing of met GNSS ?’

Op 1 augustus vorig jaar werd het netwerk van waterpassingsmerktekens geüpdatet. In een eerste deel van de uiteenzetting worden de aanleiding hiertoe en de gevolgen hiervan in detail overlopen. Ook de kenmerken van een nieuw hoogtecorrectiemodel komen hierbij aan bod. In het tweede deel van de presentatie worden de mogelijkheden onderzocht om GNSS te gebruiken als alternatief voor waterpassing. Daarbij zijn de foutenbronnen eigen aan deze meetmethode en de haalbare nauwkeurigheid  de belangrijkste aspecten. 

 

WS02 - PREKAD  - Joke De Wit – Attaché - Patrimoniumdocumentatie | Opmetingen en Waarderingen | Afdeling Opmetingen

In deze sessie overlopen we de verschillende manieren om toegang te krijgen tot de gegevens van de AAPD (administratieve grenzen, kadastrale uittreksels, kadastraal percelenplan, archief). We geven daarbij concrete informatie, tips, best practices, oplossingen voor een aantal gekende problemen, … We kijken ook kort naar de toekomst (schetsen 207, prekad online).

 

WS03 - LMDS advocaten - Het nieuw decreet gemeentewegen: een olifant in de porseleinen kast? Overzicht en kritische bedenkingen: Het nieuwe decreet gemeentewegen – Revolutie in het wegenrecht

Het wegenrecht is vanzelfsprekend een stokoude materie. Men denkt bijvoorbeeld aan de erfdienstbaarheden in de Napoleontische Code Civil of de 19e-eeuwse onteigeningswetten. Om het met een spreekwoord te stellen: waar een wil is, is niet enkel een weg maar bevinden er zich ook juridische spelregels en obstakels. Het statuut of de zaak van de wegen leidt nog altijd tot de nodige discussies, ongerijmdheden of onduidelijkheden, waarbij dit wegenrecht de laatste jaren meer en meer een revival beleeft.

Met het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen bezorgde het Vlaams Parlement een ware revolutie in de materie van het wegenrecht, als exponent van de voornoemde revival. Dit decreet trad in werking op 1 september 2019.

De opkomst van de trage wegen, het herontdekken van oude buurtwegen, maar ook de rechtsonzekerheid, vaak gepaard gaand met openbare wegen, bewoog de decreetgever ertoe om in de pen te kruipen.

Haar doel was duidelijk, één uniform statuut voor de gemeenteweg, dat komaf maakt met alle oude regels, regelingen en gebruiken. De deputatie verloor elke bevoegdheid, zodat enkel nog de gemeente exclusief bevoegd is. Bovendien kreeg zij een extra tool om de gemeenteweg te handhaven, namelijk door een bestuurlijk optreden, tot bestuursdwang toe, zonder dat men een ommetje hoeft te maken langs de territoriaal bevoegde Vrederechter.

De decreetgever legt een bijzonder rol voor de landmeter-expert weg, die best op zijn hoede is.

Een revolutie dus, ongetwijfeld. Maar er schuilt ook een inherent gevaar dat dit decreet niet de olifant in de porseleinenkast wordt, want bij een al te rigoureuze hervorming gaan bepaalde nuances, gevoeligheden of soms essentiële principes verloren.

Dit cruciaal en actueel thema noopt tot een afzonderlijke workshop om dit decreet toe te lichten, kritisch tegen het licht te plaatsen en haar plaats binnen het globale wegenrecht te kaderen. De focus gaat uiteraard naar de rol van de landmeter-expert.

 

WS04 - LMDS advocaten - Planschade in het Vlaamse Gewest - Overzicht en enkele cases

Het volledige Rijk België, met nadien het Vlaamse Gewest, heeft in de periode van 1976 tot 1981 ‘kleur’ gekregen door de gewestplannen. Deze gewestplannen zorgden al voor verschillende procedures omtrent planschade.

Intussen kreeg men op elk bestuursechelon (gewest, provincie en gemeente) de bevoegdheid om met een ruimtelijk uitvoeringsplan de vaak achterhaalde bestemming van het toepasselijk gewestplan te wijzigen. Bovendien werd de planschadevergoeding verder decretaal geregeld, in wat vandaag de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) heet.

De decreetgever voorziet strikte voorwaarden om een planschadevergoeding te kunnen vorderen. Bovendien moet dit vorderingsrecht eerst en vooral worden ‘geactiveerd’ binnen een beperkte tijdsspanne. Tot slot werd de begroting sterk beperkt doordat men de oorspronkelijke verwervingswaarde aan de hand van de index voor de consumptieprijzen actualiseert.

Met andere woorden, geeft dit aan grondeigenaars het nodige denkwerk en aan landmeters het nodige huis- en rekenwerk om tot een correcte begroting te komen.

Tijdens de workshop geeft LM&DS een korte toelichting van het decretaal kader en zal de berekeningswijze worden toegelicht aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

Tot slot wordt ook even in de toekomst gekeken, gelet op het Vlaams Regeerakkoord.

 

WS05 - LEICA - “Statisch of mobiel scannen: de workflow wordt steeds eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. Welk eindresultaat wilt u?”

Waar we jaren terug nog 3 seconden stonden te wachten op het meten van 1 punt met een totaal station kunnen we nu statisch 2 miljoen punten per seconde meten. De workflow voor mobiel scannen wordt ook steeds gebruiksvriendelijker, maar wat te doen met al die puntenwolkendata? Hoe geraakt u snel tot uw eindresultaat? In deze presentatie hebben we het over de laserscanoplossingen die Leica Geosystems te bieden heeft, zoals de RTC360 en de nieuwe Leica BLK2GO, maar laten we vooral zien hoe eenvoudig puntenwolkendata inmiddels te verwerken zijn tot gewenst eindproduct. Zowel analyse van de puntenwolk, alsook verwerking tot plan of model.

 

WS06 - ALLTERRA - SCAN2BIM: nog nooit zo eenvoudig met Trimble X7 laserscanner en Trimble Realworks.

Scannen was nog nooit zo eenvoudig als met de Trimble X7. Je hebt geen targets nodig en dankzij de automatische registratie kun je in het veld op de bijhorende tablet controleren of de dataset compleet is.

Het scannen van donkere of reflecterende objecten is voor de X7 ook geen probleem. Kortom; de X7 is simpel, slim en professioneel. Dankzij Trimble Realworks software kan je de puntenwolk perfect voorbereiden om in te zetten als basis voor een BIM-model.

 

WS07 - REPRO – workshop op stand:  3D scandata  efficiënt verwerken naar 2D in je eigen CAD omgeving

Live Demo – Scan   ,  on site registratie,  High Detail Scan ,  Snelle verwerking 

Automatisch maken van grondplannen/ zichten & snedes.   Functie Schets : éénvoudig afmetingen / oppervlakten en hoeken afpunten  Diverse tools aantonen.  Volumeberekening, Deltaberekening, Cylinderafwikkeling, … Hoe omgaan met diverse import data van diverse merken …  

 

WS08 - NKKCLE debat / praatcafé : actualiteit en reactie op plenaire sessies

Ons visitekaartje van de NKCKLE: dat laten we graag na. In deze sessie gaan we in op diverse aspecten van de actualiteit en gaan we dieper in op de plenaire sessies en de uitslagen van de enquête(s). Hier kan je ook terecht met je vragen.